Číslo hlasovania: 2013
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Schola Comaromiensis o navýšenie príspevku mesta na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Schola Comaromiensis na strane bežných príjmov a bežných výdavkov sumou 300 tis. Sk z rezervného fondu mesta Komárno na rok 2006,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a Z. S., riaditeľovi Schola Comaromiensis

  1. premietnuť zmeny rozpočtu do rozpočtu mesta Komárno a Schola Comaromiensis na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A a B/ tohto uznesenia.
  3. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a riaditeľ Schola Comaromiensis
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Attila Czíria

   Nehlasovali: