Číslo hlasovania: 2014
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno a Domov Dôchodcov na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   úpravu rozpočtu mesta Komárno a Domova Dôchodcov v Komárne na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov z dôvodu obdržania nižšieho príjmu zo štátneho rozpočtu, z Ministerstva financií SR

kód zdroja 111 zo štátneho rozpočtu - 2 963 tis. Sk kód zdroja 40 z rezervného fondu mesta + 2 963 tis. Sk

B/ ukladá Mestskému úradu v Komárne E. I., riaditeľke Domova Dôchodcov v Komárne

  1. premietnuť zmeny rozpočtu do rozpočtu mesta Komárno a Domov Dôchodcov na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,
  3. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovední: prednosta MsÚ Komárno a riaditeľka Domov Dôchodcov

C) ukladá E.I., riaditeľke Domova Dôchodcov v Komárne

   vypracovať riešenie fungovania inštitúcie v rámci možnosti s čím nižším zaťažením mestského rozpočtu.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľka Domov Dôchodcov v Komárne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: