Číslo hlasovania: 2015
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrh na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

          Rozpočet v tis. Sk
          schválený zmena upravený
235   223003 41 Príjem za stravné od zamestnancov 0 1 435 1 435
               
234 01.1.1.6. 637014 41 Stravovanie - mesto 1 800 1 392 3 192
234 01.3.3. 637014 41 Stravovanie - matrika 60 8 68
234 10.1.2.3. 637014 41 Stravovanie - opatrovateľská služba 90 35 125

   povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa uvedenej tabuľky o sumu 1.435 tis. Sk

B) berie na vedomie

 1. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov pre Odbor obrany a ochrany v celkovej výške 1 589 tis. Sk, na základe oznámenia Krajského úradu životného prostredia v Nitre, zo dňa 14.7.2006, listom č. 2006/00472, o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu záchranárskych prác počas povodní v apríli 2006,
 2. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov pre Komunálny odbor v celkovej výške 2 334 tis. Sk, na základe oznámenia Krajského úradu životného prostredia v Nitre, zo dňa 18.8.2006, listom č. 2006/00472, o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu postreku proti kalamitnému rozmnožovaniu komárov po povodni v apríli 2006,
 3. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej výške 3 407 tis. Sk, na základe získaného grantu pre projekt Obstaranie vstupných podkladov a dokumentácie na revitalizáciu Starej pevnosti v Komárne,
 4. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej hodnote 389 tis. Sk, na základe získaného príspevku z ÚPSVaR v znení dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zriadenie chráneného pracoviska pre ZŤP zamestnancov,
 5. prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí nižších príjmov o sumu - 57 tis. Sk, na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky listom č. SVS-207701-2006/00725-68, zo dňa 16.8.2006 o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2006,
 6. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 22 tis. Sk, pre Spoločný stavebný úrad, na základe oznámenia Krajského stavebného úradu v Nitre, listom zo dňa 17.7.2006 o zvýšení transferu na valorizáciu miezd od 1.7.2006,
 7. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej výške 950 tis. Sk, na základe získanej dotácie pre projekt Spracovanie komplexnej dokumentácie pre nomináciu Pevnostného systému Komárna na zápis do Zoznamu svetového dedičstva,
 8. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov o 11 tis. Sk, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB, na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky listom č. MVRR-2006-6334/54156-79, zo dňa 31.8.2006,
 9. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej výške 3.900 tis. Sk, na základe získanej dotácie pre projekt Informačné centrum sprievodcovskej služby v bývalom muničnom sklade,
 10. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov v celkovej výške 500 tis. Sk, na základe získanej dotácie pre projekt „Obroda pevnosti“, Kultúrne a turistické prepojenie Starej pevnosti v Komárne a Hviezdicovej pevnosti v Komárome,
 11. povolené prekročene výdavkov mesta Komárno na rok 2006, pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 322 tis. Sk, na financovanie úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno od 1.7.2006 na základe listu Ministerstva financií SR č.MF/007831/2006-442, zo dňa 4.9.2006.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. premietnuť zmeny rozpočtu do rozpočtu mesta Komárno na rok 2006,
 2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: