Číslo hlasovania: 2016
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k výročnej správe o činnosti COM-VARGAS , spol. s r.o. za rok 2005Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   opätovne zača jednanie so spoločníkom spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o. v zmysle uznesenia č. 1172/2005 zo 43. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne zo dňa 20. októbra 2005.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: