Číslo hlasovania: 2017
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k správe likvidátora KLAPKA, investičný fond a.s. v likvidáciiMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   správu likvidátora KLAPKA, investičný fond a.s. v likvidácii,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a E. N., likvidátorovi KLAPKA, investičný fond a.s. v likvidácii

   vykona potrebné právne úkony na vymazanie KLAPKA, investičný fond a.s. v likvidácii z Obchodného registra.

Termín: do 31. decembra 2006
Zodpovední: prednosta MsÚ Komárno a likvidátor spoločnosti
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: