Číslo hlasovania: 2018
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 334 m2 z p.č. 4796 o výmere 1087 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú., Komárno pre T. Cs. a manželku E. Cs., za cenu podľa BDÚ t.j. 819,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza plynovod, telefónne podzemné vedenie a vodovod, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: