Číslo hlasovania: 202
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k vyhodnoteniu hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2001.

2. odpísanie straty 1.451.971,01 Sk na ťarchu FRIM,

3. prémium riaditeľke vo výške 40 % ročného platu,

4. prémiové ukazovatele riaditeľky MsKS na rok 2002:
a) dodržať schválený rozpočet organizácie na rok 2002, jeho rovnováhu a limitované položky stanovené mestom,
b) dodržať princíp financovania:
- osobné náklady sa hradia z vlastných rozpočtových príjmov,
- prevádzkové náklady sa hradia z finančnej dotácie mesta,
c) naďalej zabezpečovať optimálne využitie všetkých objektov MsKS,
d) zabezpečiť v zmysle plánovaných opráv a údržby rekonštrukciu fasády kina Tatra a vykurovací systém v hlavnej budove MsKS.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. Vojtech Szabó  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép
PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai
 Mária Hutter  Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník PhDr. János Kovács  Helena Belokosztolszká
MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek
 Mária Hajabácsová

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: