Číslo hlasovania: 2020
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. uzatvorenie dohody o skončení nájmu pozemku p.č. 2775/2 o výmere 66 m2, zastavaná plocha, časti pozemku o výmere 20 m2 z p.č. 2814 o výmere 892 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, prenajatých pre Z. Cs. – M+Z ZMRZLINA, IČO: 22710698 na základe Zmluvy o nájme č. 316/2001- MPO zo dňa 23. 05. 2001,
  2. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 2775/2 o výmere 66 m2, zastavaná plocha, pre Z. Cs., za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.108,- Sk/m2,
  3. prenájom časti pozemku o výmere 37 m2 z p.č. 2775/1 o výmere 293 m2, ostatná plocha a časti pozemku o výmere 20 m2 z p.č. 2814 o výmere 892 m2 ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Z. Cs., na dobu 5 rokov za nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ, t.j. 166,- Sk/m2/rok,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/1 tohto uznesenia,
  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/3 tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: