Číslo hlasovania: 2021
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 7 m2 z p.č. 9483/1 o výmere 8123 m2, trvalý trávny porast, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom pre A. Š., za cenu dvojnásobku ceny podľa BDÚ, t.j. 1758,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: