Číslo hlasovania: 2022
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 7051/1 o výmere 39541 m2, ostatná plocha, pre E. H.,

B) schvažuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 7051/1 o výmere 39541 m2, ostatná plocha, pre E. H., na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 100,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: