Číslo hlasovania: 2024
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu a odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel p.č. 423/28 o výmere 391 m2, záhrada, p.č. 423/65 o výmere 73 m2, zastavaná plocha, a p.č. 423/82 o výmere 331 m2, zastavaná plocha, vytvorených geometrickým plánom č. 34691588-211/2005 zo dňa 04.10.2005 z Pk p.č. 423/28 o výmere 719 m2, orná pôda, a Pk p.č. 423/29 o výmere 719 m2, orná pôda, vedených na Pk vložke č. 152 v k.ú. Nová Stráž, pre J. Č., v podiele 1/2 k celku, pre O. Cs., v podiele 1/4 k celku a pre E. Cse., v podiele 1/4 k celku, za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní odo dňa doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: