Číslo hlasovania: 2025
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 7385/2 o výmere 109 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom č. 22708758 - 173/2003 zo dňa 16.09.2003 z pred ZMVM p.č. 2790 o výmere 1025 m2, vodná plocha, a z pred ZMVM p.č 2791/11 o výmere 680 m2, ostatná plocha, vedenej na z pred ZMVM LV č. 1 v k.ú. Komárno pre H. Sa., za cenu podľa § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov t.j. 150,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza kanalizačný zberač, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: