Číslo hlasovania: 2026
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zriadenie vecného bremenaMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok vedený na LV 6547 v k.ú. Komárno ako p.č. 5918/3 o výmere 467 m2, ostatná plocha, pre V. Sz. a manželku S. Sz., na zabezpečenie práva vstupu na pozemok v prípade opravy a údržby verejnej kanalizácie správcom verejnej kanalizácie. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne v prospech vlastníka verejnej kanalizácie Mesta Komárno, IČO: 00306525, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: