Číslo hlasovania: 2027
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 3209/1 o výmere 323 m2, zastavaná plocha, a p.č. 3209/2 o výmere 80 m2, zastavaná plocha, pre V. N. a manželku C. N., za cenu 500,- Sk/m2,
 2. uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 2077/2372/OSM/2006 zo dňa 31.01.2006 o zmene predmetu nájmu t.j. vypustenie pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č 3209/1 o výmere 323 m2, zastavaná plocha a p.č. 3209/2 o výmere 80 m2, zastavaná plocha,

za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: