Číslo hlasovania: 203
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k vyhodnoteniu hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. výsledok hospodárenia Schola Comaromiensis za rok 2001.

2. preúčtovanie prebytku hospodárenia vo výške 834,- Sk na rezervný fond,

3. priznanie odmeny riaditeľovi vo výške 40 % z ročného platu,

4. prémiové ukazovatele riaditeľa Schola Comaromiensis na rok 2002:
a) dodržať schválený rozpočet organizácie na rok 2002, jeho rovnováhu a limitované položky stanovené mestom,
b) zabezpečiť finančné prostriedky z iných zdrojov na prevádzku ako aj na inú, resp. investičnú činnosť organizácie,
c) naďalej spolupracovať s gestormi pri realizácii 1. a 2. ročníka denného štúdia univerzitného smeru v Komárne,
d) vhodným spôsobom publikovať výsledky organizácie v spolupráci s vysokoškolskými fakultami, ako aj iné výsledky pri príležitosti 10. výročia založenia Mestskej univerzity v Komárne v roku 1992.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Békési JUDr. Vojtech Novák PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Zoltán Sebők  Anton Andrássy Ing. László Stubendek  Mária Hutter
 Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Lajos Szép MVDr. Alexander Galgóczy
 Miklós Fehér MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas
PaedDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza
MUDr. Ludovít Horváth  Helena Belokosztolszká Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek
PhDr. János Kovács Ing. Péter Bábi

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: