Číslo hlasovania: 2030
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na udelenie súhlasu na prenechanie nebytových priestorov do podnájmuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   udelenie súhlasu pre MADÁCH-POSONIUM, spol. s r.o., IČO 31327818, so sídlom Devätinova 54, 820 11 Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 3091/B, na prenechanie časti prenajatého nebytového priestoru s podlahovou plochou 96,13 m2 v dome „Zichyho paláca“ so súp.č. 1044 na p.č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, prenajatého v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 11.09.1992 a jej dodatku č. 1 zo dňa 25.01.1994 do nájmu tretej osobe za rovnakých podmienok. Situačný výkres tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie súhlasu Mesta Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: