Číslo hlasovania: 2031
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru s pozemkomMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru so súp.č. 4023 na p.č. 7294/4 a pozemku p.č. 7294/4 o výmere 264 m2, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre ECOWASH, spol. s r.o., IČO: 36554197, so sídlom Vnútorná 1, 945 04 Komárno, časť Nová Stráž, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 14063/N, za cenu 1,5 násobku znaleckého ohodnotenia za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: