Číslo hlasovania: 2032
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru s pozemkomMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru so súp.č. 4025 na p.č. 744/3 a pozemku p.č. 744/3 o výmere 293 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre M. J., podnikateľa obchodným menom M. J. – CLEANTEX -obchodná firma, IČO: 34370587, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401-8551, za cenu 2.400.000,- Sk, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: