Číslo hlasovania: 2033
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere 204 m2 z p.č. 7292/1 o výmere 2242 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre COM-therm, spol. s r.o., IČO: 36525782, so sídlom Palatínova ulica 39, 945 01 Komárno, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 10815/N.

B) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 204 m2 z p.č. 7292/1 o výmere 2242 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre COM-therm, spol. s r.o., IČO: 36525782, so sídlom Palatínova ulica 39, 945 01 Komárno, na dobu 5 rokov, za nájomné 15 % z ceny podľa BDÚ, t.j. 182,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: