Číslo hlasovania: 2034
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k Informatívnej správe o verejných obstarávaniach realizovaných od 1. januára 2006 do 31. augusta 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o verejných obstarávaniach realizovaných od 1. januára 2006 do 31. augusta 2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: