Číslo hlasovania: 2035
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k návrhu na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti získané prestavbou bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na 56 bytových jednotiekMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti získané prestavbou bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na 56 bytových jednotiek s charakterom nájomného bytu s bežným štandardom, vedené na LV č.6434 v k.ú. Komárno ako:

   v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory č. č.401/588/2005 a v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade so Zmluvou č.0194-PRB-2005 o poskytnutí dotácie,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a predloženie zmluvy o zriadení záložného práva na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Termín: 30. októbra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: