Číslo hlasovania: 2036
Číslo bodu: 53.
UznesenieMestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   zámer obce Kameničná ukonči platnos Zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu v Komárne a súhlasí s ukončením platnosti zmluvy dohodou,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   vykona príslušné opatrenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30. októbra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: