Číslo hlasovania: 2037
Číslo bodu: 53.
Uznesenie k zámeru spoločnosti HEIZER OPTIK, s.r.o., vybudova projekt multimediálne mesto v meste KomárnoMestské zastupitežstvo v Komárne

súhlasí

   so zámerom spoločnosti HEIZER OPTIK, s.r.o. od roku 2007 vybudova projekt multimediálne mesto v meste Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria

   Nehlasovali: