Číslo hlasovania: 2038
Číslo bodu: 54.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj častí pozemkov v k.ú. Komárno, vytvorených podľa geometrického plánu číslo 36539651-22/06 pre Slovenskú republiku – Slovenská správa ciest, IČO: 003328, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, rozpočtovú organizáciu, zriadenú Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M – 95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie číslo 316/M – 2005, nasledovne:

   Časti pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno v celosti, geometrickým plánom označené ako

   Časť pozemku vedeného na PK vložke č. 1008 v podiele 1/3 k celku, na základe delimitačného protokolu, ktorý bol spísaný medzi Mestom Komárno a Okresným úradom v Komárne dňa 15.08.2000, geometrickým plánom označená ako

   Časť neknihovanej parcely č. 4290/4 v celosti, geometrickým plánom označená ako

   za cenu podľa znaleckého posudku č. 156/2006 zo dňa 10.10.2006, vypracovaného znalcom T. Sz. vo výške 546,- Sk/m2, v celkovej výške 855 582,- Sk, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie výpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne pre kupujúceho.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: