Číslo hlasovania: 204
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k vyhodnoteniu hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. výsledok hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu za rok 2001.

2. preúčtovanie prebytku hospodárenia vo výške 30.000,- Sk na rezervný fond,

3. priznanie odmeny riaditeľovi vo výške 40 % z ročného platu,

4. prémiové ukazovatele riaditeľa MPCR na rok 2002:
a) II. etapa rekonštrukcie prác na Termálnom kúpalisku v Komárne:
- zriadenie novej sauny vrátane sociálnych zariadení a ochladzovacieho bazéniku,
- dokončenie zastrešenia ľavej časti prevádzkovej budovy,
b) rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC) v malom vestibule Športovej haly,
c) dokončenie vonkajšej fasády hotela Panoráma,
d) výmena opotrebovaných rozvodov TÚV od Termálneho kúpaliska po hotel Panoráma a Autokemping v Komárne,
e) dodržať rozpočet podniku,
f) dodržať pomer osobných nákladov k vlastným príjmom vo výške max. 55 %.

B) ukladá riaditeľovi MPCR

v spolupráci s mestom pripraviť projekt na realizáciu Marketingovej a ekonomickej štúdie na vybudovanie športovo-turistického areálu v Komárne, za účelom získania finančných prostriedkov z PHARE CBC.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Mihály Mácza Ing. Péter Bábi  Mária Hajabácsová PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy  Miklós Fehér  Attila Farkas
Ing. László Stubendek  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek MUDr. Zoltán Sebők
 Helena Belokosztolszká JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: