Číslo hlasovania: 205
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k plneniu uznesenia mestského zastupitežstva č. 715/2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Komárno,

2. organizačnú štruktúru Útvaru hlavného kontrolóra mesta Komárno,

3. materiálno-technické a finančné zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. László Stubendek Ing. Vojtech Szabó  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza  Mária Hutter  Mária Hajabácsová
MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Békési
MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy  Attila Farkas PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Péter Bábi MUDr. Ludovít Horváth  Helena Belokosztolszká
 Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy
MUDr. Peter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: