Číslo hlasovania: 207
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná - úprava rozpočtu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje úpravu rozpočtu

a) zvýšenie rozpočtu na financovanie infraštruktúry obytného domu A1 o 401.376,- Sk,

b) financovanie zvýšenia rozpočtu z FRB.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

premietnuť zmeny do rozpočtu mesta.

Zodp.: prednosta MsÚ

C) žiada primátora mesta

vymôcť vzniknutý rozdiel oproti pôvodnému projektu vo výške 401.376,- Sk od projektanta STAPRING Nitra.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Anton Marek  Attila Farkas  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Békési
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth PhDr. Éva Dohnanec
RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák
 Mária Hajabácsová  Anton Andrássy  Mihály Mácza Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Bábi Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth
PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó
MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tibor Baštrnák

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: