Číslo hlasovania: 208
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná - úprava rozpočtu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

a) zvýšenie rozpočtu na financovanie dokončenia telocvične na Ul. rozmarínová o 2.000.000,- Sk

b) financovanie zvýšenia rozpočtu vo výške o poskytnuté štátne dotácie.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

premietnuť zmeny do rozpočtu mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. László Győrfy MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Éva Hortai MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová MUDr. Tamás Hollósy
 Mihály Mácza  Helena Belokosztolszká  Mária Hutter Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth  Miklós Fehér Ing. Vojtech Szabó PhDr. Éva Dohnanec
JUDr. Vojtech Novák Ing. Peter Békési  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó Ing. Péter Bábi RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: