Číslo hlasovania: 209
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná – úprava rozpočtu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

a) zvýšenie rozpočtu investičných výdavkov na rekonštrukciu Zichyho paláca o 227.924,- Sk,

b) financovanie zvýšenia z investičného limitu MsÚ,

B) ukladá prednostovi MsÚ

1. premietnuť zmeny do rozpočtu mesta.

2. prešetriť opodstatnenosť výšky nákladov a zvýšenia plánovaných výdavkov na rekonštrukciu Zichyho paláca – Múzeum.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Helena Belokosztolszká Ing. László Győrfy MUDr. Peter Tóth RNDr. Géza Nagy
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec
 Mária Hutter MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. László Stubendek  Mária Hajabácsová

   Proti:
 Anton Andrássy

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: