Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

rámcový program 10. Komárňanských dní

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči bezproblémový priebeh 10. Komárňanských dní

Termín: 6. máj 2001
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Gábor Cséplő MUDr. Zoltán Sebők
 Mihály Mácza  Miklós Fehér Ing. László Stubendek JUDr. Vojtech Novák
PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy MUDr. Anton Marek  Peter Hamran
PhDr. János Kovács Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Langschadl
RNDr. Géza Nagy Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec
 Mária Vörösová  Mária Hajabácsová  Attila Farkas  Mária Hutter
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: