Číslo hlasovania: 210
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná – zmena rozpočtu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje zmenu rozpočtu

1. financovanie na vedenie matriky
zvýšenie rozpočtu na výdavkovej a príjmovej strane rozpočtu o 975.000,- Sk,

2. príspevok NÚP na podporu nezamestnanosti
zvýšenie rozpočtu na výdavkovej a príjmovej strane rozpočtu na mzdy pracovníkov VPP – vo výške poskytnutých príspevkov od NÚP.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

premietnuť zmeny do rozpočtu mesta.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek PaedDr. Štefan Bende RNDr. Géza Nagy
Ing. Vojtech Szabó Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Peter Tóth  Attila Farkas
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy MUDr. Tibor Baštrnák
 Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec  Helena Belokosztolszká  Mária Hutter
Ing. Peter Békési  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák  Miklós Fehér
MUDr. Ludovít Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: