Číslo hlasovania: 211
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje čerpanie výdavkov limitu

údržba MK vo výške 1.135.000,- Sk podľa predloženého návrhu, ktorý je súčasťou zápisnice FK zo dňa 25.03.2002.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

premietnuť zmeny do rozpočtu mesta.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Ing. László Stubendek MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó
JUDr. Éva Hortai Ing. Péter Bábi RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
 Anton Andrássy MUDr. Ludovít Horváth PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Peter Tóth
 Miklós Fehér MUDr. Tibor Baštrnák JUDr. Vojtech Novák  Attila Farkas
 Helena Belokosztolszká Ing. Peter Békési  Mária Hutter  Mária Hajabácsová

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: