Číslo hlasovania: 212
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. plán investícií spoločnosti KOMVaK a.s. na spravovanom nadobecnom majetku podľa návrhu spoločnosti KOMVaK, ktorý je prílohou zápisnice zo dňa 25.03.2002,

2. financovanie investícií z nájomného za nadobecný majetok.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Győrfy  Mária Hajabácsová MUDr. Ludovít Horváth PhDr. János Kovács
Ing. László Stubendek Ing. Peter Békési  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy Ing. Vojtech Szabó Ing. Štefan Zámbó
 Anton Andrássy  Helena Belokosztolszká MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hutter
JUDr. Vojtech Novák  Attila Farkas MUDr. Tibor Baštrnák JUDr. Éva Hortai
PhDr. Éva Dohnanec MVDr. Alexander Galgóczy Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: