Číslo hlasovania: 214
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

poukázanie finančných prostriedkov na účet neinvestičného fondu Media Comaromiensis nasledovne:

a) prvú polovicu zo sumy 3.000.000,- Sk (po odčítaní už poukázaných finančných prostriedkov) poukázať na neinvestičný fond Media Comaromiensis do jedného týždňa po schválení MsZ.

b) druhú polovicu sumy poukázať na neinvestičný fond Media Comaromiensis do 01.07.2002.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó  Attila Farkas
 Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Peter Tóth  Anton Andrássy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép  Mária Hutter MUDr. Tamás Hollósy
 Miklós Fehér PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák  Mihály Mácza
PhDr. János Kovács  Helena Belokosztolszká

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: