Číslo hlasovania: 215
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

presun finančných prostriedkov z položky 01.1.1.814 pre neinvestičný fond Media Comaromiensis nasledovne:

- 600.000,- Sk ( po odčítaní už poukázaných prostriedkov) presunúť pre neinvestičný fond Media Comaromiensis do jedného týždňa po schválení MsZ,

B) žiada správcu fondu, Annu Hernádiovú

predložiť do MsZ koncom III. štvrťroka 2002 vyhodnotenie použitia poukázaných prostriedkov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Mihály Mácza Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai  Mária Hajabácsová MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec Ing. Peter Békési MUDr. Ludovít Horváth
 Attila Farkas Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Peter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: