Číslo hlasovania: 216
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť finančná poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre CIVITAS MPSM


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre CIVITAS MPSM Komárno, vo výške 165.000,- Sk na vysporiadanie nedoplatkov voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

B) ukladá M. Sz., vedúcej CIVITAS MPSM Komárno

prešetriť osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu z neodvedenia poistného.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Éva Hortai
 Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák Ing. Peter Békési MUDr. Peter Tóth
 Miklós Fehér  Mária Hajabácsová PhDr. Éva Dohnanec Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: