Číslo hlasovania: 217
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie CIVITAS MPSM – zrušenie pracovného pomeru L. Koczkása


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) ukladá

1. M. Sz., vedúcej CIVITAS MPSM Komárno

preskúmať zodpovedného za vzniknuté náklady, ohľadne zrušenia pracovného pomeru p. Luciána Koczkása (rozsudok Krajského súdu č.k. Co 21500-205).

2. Mestskému úradu v Komárne

aby zaujal stanovisko k odôvodnenosti a návrhu na označenie zdroja, z čoho budú takto vzniknuté náklady financované.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Mária Hajabácsová Ing. Gábor Cséplő  Miklós Fehér Ing. Peter Takács
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek
Ing. Štefan Langschadl PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. Vojtech Szabó JUDr. Éva Hortai  Anton Andrássy
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: