Číslo hlasovania: 218
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – výstavba kanalizácie mestskej časti Ďulov Dvor


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

čiastku 3 mil. Sk v roku 2002 z nájomného spol. KOMVaK na financovanie realizácie projektu: výstavba kanalizácie mestskej časti Ďulov Dvor.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

bezodkladne vybaviť stavebné povolenie na realizáciu stavby, z dôvodu získania prostriedkov zo štátnych zdrojov v súlade s uznesením 522/2001.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Peter Tóth  Miklós Fehér  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép
 Attila Farkas Ing. Peter Békési Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó
 Mihály Mácza Ing. Peter Takács MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Štefan Zámbó
Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Bábi JUDr. Vojtech Novák
PhDr. János Kovács Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Éva Hortai
MUDr. Tamás Hollósy  Mária Hajabácsová Ing. Gábor Cséplő MUDr. Anton Marek

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: