Číslo hlasovania: 219 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – finančná výpomoc pre KOMVaK a.s. Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

ručenie na úver vo výške 6.500.000,- Sk formou ručiteľskej zmenky,

B) žiada primátora mesta

o uzavretie záložnej dohody na budúce pohľadávky KOMVaK a.s. voči spol. Alternatíva s.r.o. za odber pitnej vody pre spravované obytné domy.

C) ukladá Mestskému úradu

po prerokovaní s predstavenstvom KOMVaK a.s. predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ návrh na prevzatie projektovej dokumentácie, týkajúcej sa projektu ISPA.

Termín: nasledujúce zasadnutie
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas MUDr. Peter Tóth
Ing. Peter Békési MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Langschadl Ing. Štefan Zámbó
Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Takács Ing. Vojtech Szabó
JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:
 Helena Belokosztolszká  Mihály Mácza PhDr. János Kovács

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 219 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – finančná výpomoc pre KOMVaK a.s. Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

ručenie na úver vo výške 6.500.000,- Sk formou ručiteľskej zmenky,

B) žiada primátora mesta

o uzavretie záložnej dohody na budúce pohľadávky KOMVaK a.s. voči spol. Alternatíva s.r.o. za odber pitnej vody pre spravované obytné domy.

C) ukladá Mestskému úradu

po prerokovaní s predstavenstvom KOMVaK a.s. predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ návrh na prevzatie projektovej dokumentácie, týkajúcej sa projektu ISPA.

Termín: nasledujúce zasadnutie
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 219 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – finančná výpomoc pre KOMVaK a.s. Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

ručenie na úver vo výške 6.500.000,- Sk formou ručiteľskej zmenky,

B) žiada primátora mesta

o uzavretie záložnej dohody na budúce pohľadávky KOMVaK a.s. voči spol. Alternatíva s.r.o. za odber pitnej vody pre spravované obytné domy.

C) ukladá Mestskému úradu

po prerokovaní s predstavenstvom KOMVaK a.s. predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ návrh na prevzatie projektovej dokumentácie, týkajúcej sa projektu ISPA.

Termín: nasledujúce zasadnutie
Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Attila Farkas MUDr. Peter Tóth JUDr. Vojtech Novák Ing. Peter Békési
 Mária Hajabácsová Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Štefan Langschadl
JUDr. Éva Hortai Ing. Péter Bábi PhDr. János Kovács Ing. Peter Takács
Ing. Vojtech Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tibor Baštrnák  Mihály Mácza  Miklós Fehér
Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: