Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) súhlasí

so zámerom zriadenia Základnej umeleckej školy pri Cirkevnej základnej škole s rozš. vyuč. hud. vých. MARIANUM v Komárne.

B) doporučuje

zaradi základnú umeleckú školu do siete základných umeleckých škôl.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

informova vedenie Cirkevnej základnej školy a gymnázia MARIANUM o kladnom stanovisku MsZ v Komárne.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
 Peter Hamran  Miklós Fehér  Mária Hajabácsová Mgr. Lajos Szép
MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Stubendek  Attila Farkas Ing. Peter Békési
PhDr. János Kovács JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza Ing. Štefan Zámbó
 Mária Vörösová MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy  Mária Hutter JUDr. Vojtech Novák Ing. Gábor Cséplő

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Anton Marek PaedDr. Štefan Bende  Anton Andrássy
Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec

   Nehlasovali: