Číslo hlasovania: 220 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1733/26 o výmere 281 m2 a p.č. 1733/56 o výmere 389 m2 v k.ú. Nová Stráž za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 61,43 Sk/m2 pre T. P. a manž..

2. p.č. 3843 o výmere 334 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre Emmu Sofrovu, bytom Komárno, Nezábudkova 19 v podiele 2/4, Máriu Litomerickú, bytom Komárno, gen.Klapku 58/7 v podiele 1/4 k celku a pre H. L. v podiele 1/4 k celku.

3. p.č. 7246/2 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom (mestská kanalizácia) pre E. B..

4. p.č. 4911 o výmere 284 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre E. V. a manž..

5. p.č. 7999/50 o výmere 32 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž..

6. p.č. 7999/52 o výmere 35 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Peter Tóth JUDr. Vojtech Novák MUDr. Ludovít Horváth Ing. Peter Takács
PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Békési
MUDr. Anton Marek MUDr. Tibor Baštrnák  Helena Belokosztolszká  Mihály Mácza
 Attila Farkas  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 220 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1733/26 o výmere 281 m2 a p.č. 1733/56 o výmere 389 m2 v k.ú. Nová Stráž za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 61,43 Sk/m2 pre T. P. a manž..

2. p.č. 3843 o výmere 334 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre Emmu Sofrovu, bytom Komárno, Nezábudkova 19 v podiele 2/4, Máriu Litomerickú, bytom Komárno, gen.Klapku 58/7 v podiele 1/4 k celku a pre H. L. v podiele 1/4 k celku.

3. p.č. 7246/2 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom (mestská kanalizácia) pre E. B..

4. p.č. 4911 o výmere 284 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre E. V. a manž..

5. p.č. 7999/50 o výmere 32 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž..

6. p.č. 7999/52 o výmere 35 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PhDr. János Kovács Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek MUDr. Peter Tóth
 Helena Belokosztolszká Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép  Mihály Mácza
 Attila Farkas Ing. Vojtech Szabó Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó Ing. Peter Békési
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Tamás Hollósy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 220 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1733/26 o výmere 281 m2 a p.č. 1733/56 o výmere 389 m2 v k.ú. Nová Stráž za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 61,43 Sk/m2 pre T. P. a manž..

2. p.č. 3843 o výmere 334 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre Emmu Sofrovu, bytom Komárno, Nezábudkova 19 v podiele 2/4, Máriu Litomerickú, bytom Komárno, gen.Klapku 58/7 v podiele 1/4 k celku a pre H. L. v podiele 1/4 k celku.

3. p.č. 7246/2 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom (mestská kanalizácia) pre E. B..

4. p.č. 4911 o výmere 284 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre E. V. a manž..

5. p.č. 7999/50 o výmere 32 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž..

6. p.č. 7999/52 o výmere 35 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Peter Takács Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl  Miklós Fehér
 Anton Andrássy Ing. Peter Békési JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák
PhDr. János Kovács  Mihály Mácza  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép
MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó MUDr. Ludovít Horváth  Helena Belokosztolszká
MUDr. Peter Tóth Ing. László Győrfy Ing. Vojtech Szabó Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 220 - spresnenie Bod A4
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1733/26 o výmere 281 m2 a p.č. 1733/56 o výmere 389 m2 v k.ú. Nová Stráž za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 61,43 Sk/m2 pre T. P. a manž..

2. p.č. 3843 o výmere 334 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre Emmu Sofrovu, bytom Komárno, Nezábudkova 19 v podiele 2/4, Máriu Litomerickú, bytom Komárno, gen.Klapku 58/7 v podiele 1/4 k celku a pre H. L. v podiele 1/4 k celku.

3. p.č. 7246/2 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom (mestská kanalizácia) pre E. B..

4. p.č. 4911 o výmere 284 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre E. V. a manž..

5. p.č. 7999/50 o výmere 32 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž..

6. p.č. 7999/52 o výmere 35 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth Ing. Vojtech Szabó JUDr. Vojtech Novák
PhDr. János Kovács  Attila Farkas  Helena Belokosztolszká Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Gábor Cséplő Ing. László Győrfy  Anton Andrássy Ing. Peter Takács
 Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Békési MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 220 - spresnenie Bod A5
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1733/26 o výmere 281 m2 a p.č. 1733/56 o výmere 389 m2 v k.ú. Nová Stráž za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 61,43 Sk/m2 pre T. P. a manž..

2. p.č. 3843 o výmere 334 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre Emmu Sofrovu, bytom Komárno, Nezábudkova 19 v podiele 2/4, Máriu Litomerickú, bytom Komárno, gen.Klapku 58/7 v podiele 1/4 k celku a pre H. L. v podiele 1/4 k celku.

3. p.č. 7246/2 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom (mestská kanalizácia) pre E. B..

4. p.č. 4911 o výmere 284 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre E. V. a manž..

5. p.č. 7999/50 o výmere 32 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž..

6. p.č. 7999/52 o výmere 35 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó MUDr. Tibor Baštrnák  Miklós Fehér
 Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec
Ing. László Győrfy PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Ing. Štefan Langschadl MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Vojtech Novák
Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési
 Mihály Mácza Ing. Gábor Cséplő

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 220 - spresnenie Bod A6
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1733/26 o výmere 281 m2 a p.č. 1733/56 o výmere 389 m2 v k.ú. Nová Stráž za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 61,43 Sk/m2 pre T. P. a manž..

2. p.č. 3843 o výmere 334 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre Emmu Sofrovu, bytom Komárno, Nezábudkova 19 v podiele 2/4, Máriu Litomerickú, bytom Komárno, gen.Klapku 58/7 v podiele 1/4 k celku a pre H. L. v podiele 1/4 k celku.

3. p.č. 7246/2 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 s vecným bremenom (mestská kanalizácia) pre E. B..

4. p.č. 4911 o výmere 284 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa VZN č. 4/98, t.j. 82,50 Sk/m2 pre E. V. a manž..

5. p.č. 7999/50 o výmere 32 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž..

6. p.č. 7999/52 o výmere 35 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre M. Sz. a manž.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: