Číslo hlasovania: 221 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1666/2 o výmere 314 m2 a p.č. 1666/3 o výmere 3215 m2 v k.ú. Komárno pre RESCON s.r.o., sídlom Komárno, Thalyho 10.

2. odpredaj pozemku p.č. 10209/2 o výmere 400 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby skladovacích priestorov a administratívnych priestorov pre Ugrin Pack N.A.P. s.r.o., sídlom Komárno, Meštianska 11/15.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Peter Takács JUDr. Vojtech Novák Ing. Vojtech Szabó MUDr. Anton Marek
Ing. Peter Békési Mgr. Lajos Szép MUDr. Tibor Baštrnák Mgr. Štefan Zábojník
 Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Gábor Cséplő MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Éva Hortai  Helena Belokosztolszká
 Anton Andrássy MUDr. Peter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 221 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje odpredaj pozemkov

1. p.č. 1666/2 o výmere 314 m2 a p.č. 1666/3 o výmere 3215 m2 v k.ú. Komárno pre RESCON s.r.o., sídlom Komárno, Thalyho 10.

2. odpredaj pozemku p.č. 10209/2 o výmere 400 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby skladovacích priestorov a administratívnych priestorov pre Ugrin Pack N.A.P. s.r.o., sídlom Komárno, Meštianska 11/15.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési JUDr. Éva Hortai MUDr. Ludovít Horváth
 Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó
 Attila Farkas  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Takács Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák
 Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: