Číslo hlasovania: 222 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje odpredaj časti pozemku

z p.č. 2697/1 o výmere 37 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 943,- Sk/m2 pre A. F..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Vojtech Novák  Miklós Fehér Ing. Štefan Langschadl Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó PhDr. János Kovács
Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Ludovít Horváth
Ing. Peter Takács Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy
 Helena Belokosztolszká Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Békési  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: