Číslo hlasovania: 223 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje odpredaj časti pozemku

1. z p.č. 2861 o výmere 20 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre L. M. a manž..

2. z p.č. 2626/1 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre E. P..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek Ing. Štefan Zámbó PhDr. Éva Dohnanec
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Peter Békési  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy
 Helena Belokosztolszká JUDr. Vojtech Novák JUDr. Éva Hortai MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník  Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl Ing. Gábor Cséplő

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 223 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje odpredaj časti pozemku

1. z p.č. 2861 o výmere 20 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre L. M. a manž..

2. z p.č. 2626/1 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre E. P..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Peter Takács MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník
 Miklós Fehér  Helena Belokosztolszká MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl
Ing. Vojtech Szabó Ing. László Győrfy  Mihály Mácza MUDr. Anton Marek
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy Ing. Štefan Zámbó
Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: