Číslo hlasovania: 224
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k prenájmu pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje prenájom pozemkov

p.č. 11896/1 o výmere 2351 m2,
p.č. 11896/2 o výmere 24 m2,
p.č. 11896/3 o výmere 66 m2,
p.č. 11896/4 o výmere 29 m2,
p.č. 11897/1 o výmere 1451 m2,
p.č. 11897/2 o výmere 4103 m2,
p.č. 11897/3 o výmere 216 m2,
p.č. 11897/4 o výmere 107 m2,
p.č. 11897/5 o výmere 146 m2,
p.č. 11897/6 o výmere 360 m2,
p.č. 11897/7 o výmere 916 m2,
p.č. 11897/8 o výmere 918 m2,
p.č. 11897/9 o výmere 915 m2,
p.č. 11897/10 o výmere 876 m2,
p.č. 11897/11 o výmere 33 m2,
p.č. 11897/12 o výmere 883 m2,
p.č. 11897/13 o výmere 33 m2,
p.č. 11897/14 o výmere 1559 m2,
p.č. 11897/15 o výmere 15 m2,
p.č. 11897/16 o výmere 55 m2,
p.č. 11897/17 o výmere 43 m2,
p.č. 11897/18 o výmere 139 m2,
p.č. 11897/19 o výmere 138 m2,
p.č. 11897/20 o výmere 90 m2,
p.č. 11897/21 o výmere 43 m2,
p.č. 11897/22 o výmere 900 m2,
p.č. 11898 o výmere 657 m2,
p.č. 11899 o výmere 656 m2,
p.č. 11900 o výmere 657 m2,
p.č.11901 o výmere 653 m2,
p.č. 11902 o výmere 658 m2,
p.č. 11903 o výmere 655 m2,
p.č. 11904 o výmere 491 m2,
p.č. 11905 o výmere 329 m2,
p.č. 11906 o výmere 758 m2,
p.č. 11907 o výmere 272 m2
a p.č. 11908 o výmere 2154 m2

v k.ú. Komárno na 5 rokov za cenu 3,- Sk/m2/rok pre A. Cs..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth  Miklós Fehér MUDr. Anton Marek
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó
 Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép PhDr. János Kovács Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Takács
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  Helena Belokosztolszká Ing. Peter Békési

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza

   Nehlasovali: