Číslo hlasovania: 225 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. prenájom časti pozemku z p.č. 7051/1 v k.ú. Komárno na parkovanie osobného auta pred bytovým domom pre I. N..

2. prenájom pozemku p.č. 410 o výmere 8741 m2 v k.ú. Komárno pred mestskou tržnicou pre Z. T..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Peter Tóth MUDr. Tamás Hollósy PhDr. Éva Dohnanec Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép Ing. Gábor Cséplő
Ing. Vojtech Szabó  Helena Belokosztolszká MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Zámbó
 Miklós Fehér Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Peter Takács
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács  Anton Andrássy

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 225 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna prenájmu pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. prenájom časti pozemku z p.č. 7051/1 v k.ú. Komárno na parkovanie osobného auta pred bytovým domom pre I. N..

2. prenájom pozemku p.č. 410 o výmere 8741 m2 v k.ú. Komárno pred mestskou tržnicou pre Z. T..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Štefan Langschadl Ing. Gábor Cséplő  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó
MUDr. Anton Marek  Mihály Mácza PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth
MUDr. Tibor Baštrnák MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Peter Békési Ing. Štefan Zámbó  Miklós Fehér Mgr. Lajos Szép
 Helena Belokosztolszká JUDr. Vojtech Novák Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: