Číslo hlasovania: 226
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

dlhodobý prenájom (25-30 rokov) pozemku p.č. 2414/2 o výmere 51 m2 v k.ú. Komárno pod terasou krytej plavárne (na ktorý je uzavretá nájomná zmluva do 01.11.2012) pre Water servis, I. F..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Peter Tóth MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Zámbó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér MUDr. Anton Marek Ing. Vojtech Szabó
Ing. Gábor Cséplő  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Peter Békési  Mihály Mácza

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Takács  Anton Andrássy

   Nehlasovali: