Číslo hlasovania: 227
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k odpredaju rozostavanej stavby na p.č. 10655/4


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj rozostavanej stavby v Ďulovom Dvore na p.č. 10655/4 bez pozemku v k.ú. Komárno vo verejnej súťaži s vyvolávacou cenou 600.000,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Békési Ing. Štefan Langschadl
Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák
PhDr. János Kovács Mgr. Štefan Zábojník  Helena Belokosztolszká  Anton Andrássy
MUDr. Peter Tóth Ing. Peter Takács Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Ludovít Horváth PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: