Číslo hlasovania: 228
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov vo verejnej súťaži s vyvolávacou cenou 165,- Sk/m2

podľa GP č. 36531171-165/99 :
- p.č. 8257/9 o výmere 30 m2 ako ost. pl.
- p.č. 8257/10 o výmere 33 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8257/11 o výmere 20 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8257/12 o výmere 22 m2 ako ost.pl.

podľa GP č. 36531171-164/99 :
- p.č. 8090/11 o výmere 19 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8090/12 o výmere 19 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8090/13 o výmere 33 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8090/15 o výmere 35 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8090/18 o výmere 18 m2 ako ost.pl.
- p.č. 8090/19 o výmere 18 m2 ako ost.pl.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Langschadl
PhDr. János Kovács MUDr. Ludovít Horváth JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník
 Attila Farkas  Anton Andrássy Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Zámbó Ing. Gábor Cséplő  Helena Belokosztolszká
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: