Číslo hlasovania: 229
Číslo bodu: 56.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prekvalifikovanie nebytového priestoru na Ul. budovateľská č. 6 so súp.č. 1412 na p.č. 5161 na prízemí o výmere 57,77 m2 v Komárne na byt.

2. po prekvalifikovaní odpredaj bytu na Ul. budovateľská č. 6 so súp.č. 1412 na p.č. 5161 na prízemí o výmere 57,77 m2 v Komárne s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schválených uznesení

Zodp. : prednosta úradu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Vojtech Szabó  Anton Andrássy MUDr. Tamás Hollósy
 Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  Attila Farkas
MUDr. Ludovít Horváth Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy  Helena Belokosztolszká
Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési Ing. Gábor Cséplő JUDr. Éva Hortai
 Mária Hajabácsová JUDr. Vojtech Novák Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Štefan Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: